Frisealaich

Mhic Shimidh

A' Ghàidhlig   English

Fàilte dhuibh uile!

Is mise Coinneach Friseal.

Welcome to you all

from Kenneth Fraser!

buiefraser@eastlink.ca

 'Se a' Ghàidhlig an cànan a bha aig mo shinnsirean agus tha mi ga h-ionnsachadh gus am bi i agamsa cuideachd. Gaelic was the language of my ancestors who emigrated from the Highlands and Islands of Scotland. Now, along with others in Pictou County, I am learning Gaelic so that it will be my language too.

Clann nan Gàidheal

Tha fiosrachachd ann an seo mu dhèidhinn a' dhualchais a fhuair sinne mar oighreachd bho ar sinnsirean a bha air am fuadach à Gàidhealtachd na h-Alba.

 

Children of the Gaels

A guide to the cultural heritage that we have inherited from our ancestors who emigrated from the Highlands and Islands of Scotland.